Open menu Close menu

Institusional ösüş maksatnamasy

Institutional Development Program

Institusional Ösüş Maksatnamasynyň (Institutional Development Program, IDP) maksady, hökümete degişli bolmadyk guramalara okuw, tälim bermek, halypaçylyk we grant goldawy arkaly bäsdeşlige ukyplylygy we maliýe durnuklylygyny gazanmakda kömek bermekdir.

SICA hünärmenleri, guramanyň işgärleri, ýolbaşçylary we maksatly benefisiarlary bilen geçirilen söhbetdeşlikler arkaly baha berýärler. Soňra gurama güýçli taraplaryny berkitmek üçin hünärmenler bilen ösüş meýilnamasyny düzýär. Guramanyň agzalary strategiki meýilnamalaşdyrmak, täsirli aragatnaşyk, maliýeleşdirmäni çekmek we jemgyýetçilik wakalaryny ösdürmek ýaly mowzuklarda täzeleniş kurslaryny we okuwlaryny geçýärler.

IDP gatnaşmak üçin arzaňyzy tabşyryň!

IDP kömegi bilen aşakdakylary başararsyňyz:
Become an Institutional Development Expert page
Institusional ösüş boýunça hünärmen bolarsyňyz
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
The CSO Development School illustrative photo
Raýat jemgyýeti guramalarynyň ösüş mekdebine gatnaşarsyňyz
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Go on Institutional Study Tours page
Okuw gezelençlerine gidersiňiz
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin

Grantlar

Institutional Development Grant

Üstünlik hekaýalary

Gazagystanda maýyplar üçin hünär okuwy
Learn more Learn more
Vladislav at EcoCashBack premises
Yzyna eltip ber we gazan, ýa-da obanyň ýaşaýjylaryny zibiliň gaýtadan işletmegine nädip öwrenişdirmeli.
Learn more Learn more

Biz bilen habarlaşmak üçin

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri barada soraglar

+7 705 102 93 93

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

+7 727 313 23 98; +7 775 884 87 78

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!