Open menu Close menu

Gizlinlik syýasaty

Gizlinlik habarnamasy

Bu sahypa cookies faýllary ulanýar. Gizlinlik syýasatymyz hakda has giňişleýin maglumaty şu ýerden okaň.

socialinnovationca.org web sahypamyza gireniňiz üçin minnetdarlyk bildirýäris. Siziň gizlinligiňiz we howpsuzlygyňyz biziň üçin hem gaty möhümdir. socialinnovationca.org sahypa siziň razylygyňyz bolmasa, şahsy maglumatlaryňyzy ýygnamajakdygyny size bildirýäris. Sahypa girmegiňiz barada diňe tehniki maglumatlary ýygnaýarys.
Biziň web sahypamyza girmegiňiz baradaky maglumatlary işläp taýýarlaýandygymyzy siziň dykgatyňyza ýetirýäris:

Awtomatiki ýygnalan we saklanan maglumat

Socialinnovationca.org sahypasyna gireniňizde, biz indiki maglumatlary saklap bileris:

SICA -a berýän maglumatlaryňyz

Biziň saýtymyzyň ulanyjylarynyň şahsy maglumatlaryny ýygnamaýarys we yzarlamaýarys. Saýtymyza girýänler üçin amaly meseleleri kesgitlemek we web sahypasynyň umumy howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin ýokarda agzalan maglumatlary ulanýarys.

Bu saýty görmek üçin şahsy maglumatlary bermegiň zerurlygy ýok.

Saýt diňe berlen maksat bilen siziň üpjün eden maglumatlaryňyzy ulanar, mysal üçin, ýazmaça habarnamaňyza jogap bermek ýaly maglumatlaryňyzy ulanar.

Siz meýletin maglumat bereniňizde, bu maglumatlaryň görkezilen maksat üçin ulanylmagyna razylygyňyzy aňladýar. Sahypalarymyzdaky web formalarynyň haýsydyr birinde “Şu wagt goýber” düwmesine basanyňyzda, görkezilen maksat üçin berlen maglumatlaryňyzy ulanmaga meýletin razylyk bildirýärsiňiz.

Howpsuzlyk habarnamasy

Sahypanyň howpsuzlygy we bu hyzmatyň ähli ulanyjylar üçin elýeterli bolmagyny üpjün etmek üçin kompýuter ulgamy, maglumatlary üýtgetmek, maglumaty göçürip almak we zyýan ýetirmek üçin birugsat synanyşyklary ýüze çykarmak üçin tor traffigine gözegçilik etmek üçin programmalary ulanýar.

Eger-de gözegçilik jenaýat işiniň mümkindigini görkezýän subutnamalary ýüze çykarsa, şeýle subutnamalar hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine berlip bilner.

Cookies

Käbir sahypalara gireniňizde, olaryň web serwerleri cookies faýllary diýlip atlandyrylýan maglumat böleklerini emele getirýär. Cookies faýllaw, adatça, geljekde kompýuteriňizi tanamak üçin ulanylýar.

Biziň saýtymyz, web sahypamyzda rahat nawigasiýany üpjün etmek ýaly tehniki maksatlar üçin cookies faýllary ulanýar. Bu cookies faýllary maglumatlary hemişelik esasynda ýazga almaýar we kompýuteriňiziň gaty diskinde saklanmaýar. Saýt seansyň cookies faýllary diňe işjeň brauzer seansy wagtynda elýeterlidir. Brauzeriňizi ýapan wagtynda, seansyň cookies faýllary ýitýär.

Şeýle hem, saýt, adamlaryň sahypany nähili ulanýandyklaryna we biziň ony has gowulaşdyryp biljekdigimize düşünmek üçin cookies faýllaryny ulanýar. Trafigyň statistikasy näbelli ýagdaýda ýygnalýar we jemlenýär we hiçhili maglumat haýsydyr bir adama degişli bolup bilmez. Socialinnovationca.org web saýty, sosial üpjünçilik belgileri, doglan senesi ýa-da ýeri ýaly PII (şahsy maglumatlary) ýygnamaýar.

1-nji dereje (ýekeje seans) we 2-nji dereje (köp seansly PII-syz) cookies faýllary, OMB 10-22 Memorandumy, Ölçeg we sazlaýyş web tehnologiýalaryny onlaýn ulanmak boýunça gollanma (PDF) laýyklykda socialinnovationca.org web saýt tarapyndan ulanylýar. socialinnovationca.org web saýty 3-nji derejeli cookies faýllaryny ulanmaýar (köp seansly PII bilen).

Cookies faýllary, sosialinnovationca.org saýtdaky aşakdaky üçünji tarap üpjün edijiler tarapyndan hem döredilip bilner.

Umumy jogapkärçiligi ret etmek we awtorlyk hukugy habarnamasy

Bu saýtda berlen maglumatlar köpçülige açyk hasaplanýar we awtorlyk hukugy bilen goralýandygy görkezilmese, erkin paýlanyp ýa-da göçürilip bilner. Öz gezegimizde, Munuň öwezine ABŞ-nyň Halkara ösüş gullugy (USAID) tarapyndan goldanýan Ýewraziýa Gaznasynyň SICA maksatnamasynyň bu sahypadan göçürilen maglumatlaryň, foto suratlaryň we suratlandyrmalaryň çeşmesi hökmünde ykrar edilmegini we islendik foto suratlary we suratlandyrmalary ýa-da gollaryň meňzeş şeklinde suratçyň ýa-da awtoryň bellenilmegini isleýäris.

Ilki bilen socialinnovationca.org sahypasynda neşir edilen maglumatlary islendik görnüşde üýtgedip biljek ýa-da bu maglumata düşünmek üçin möhüm materiallary aýryp biljek beýleki çeşmelerden däl-de, göniden şu sahypadan almagy maslahat berýäris. Takyk we doly maglumaty bermek üçin ähli güýjümizi gaýgyrmasak-da, sahypanyň täzelenmeleri sebäpli käbir maglumatlar üýtgäp biler.

Jogapkärçiligi ret etmek

Takyk we doly maglumat bermek üçin ähli tagallalar edilýär. Bu sahypanyň mazmunynyň takyklygy, dolulygy ýa-da laýyklygy barada hiç hili wekilçilik, wada ýa-da kepillik bermeýäris we bu sahypanyň mazmunyndaky ýalňyşlyklar ýa-da hatalar üçin jogapkärçilik çekmeýäris.                        

Makullamany ret etmek

socialinnovationca.org sahypasynda ýerleşdirilen maglumatlar beýleki jemgyýetçilik we / ýa-da hususy guramalar tarapyndan döredilen we goldanylýan maglumatlara baglanyşyklary öz içine alýar. Bu sahypa bu baglanyşyklary diňe ulanyjylarymyzyň maglumatlary we amatlylygy üçin üpjün edýär. Üçünji tarap sahypasyna baglanyşyk basylanda, ulanyjylar socialinnovationca.org sahypasyndan çykýarlar.

Siziň amatlylygyňyz üçin bu sahypadan girýän islendik üçünji tarap web saýtlarynyň syýasatlaryny gözden geçirmegi maslahat berýäris.

Sosial mediýa

Bu sahypa birnäçe üçünji tarap sosial ulgamlarynda blog we profilleri saklaýar. Biz bu platformalarda hekaýalarymyzy diňleýjilerimize gürrüň berýäris.

Sosial media profillerimizde teswir ýazmagy we pikir alyşmagy höweslendirsek-de, olaryň köpçülikleýin forumdygyny we berlen maglumatlaryň hemmeler üçin görünjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Telefon belgisi, e-poçta salgysy ýa-da halk köpçüligi bilen paýlaşmak islemeýän başga şahsy maglumatlaryňyz ýaly şahsy maglumatlaryňyzy ibermäň.

Sosial mediany ulananyňyzda käbir şahsy maglumatlaryňyz (PII) sosialinnovationca.org saýtynda elýeterli bolup biler (ýagny, teswir ýazsaňyz siziň adyňyzy we suratyňyzy görüp bileris), biz bu maglumatlary ýygnamarys, paýlaşmarys ýa-da saklamarys.

Sosial ulgam sahypalarynda bolmagymyz, üçünji tarap kompaniýasyny ýa-da hyzmat üpjünçisini goldamak, maslahat bermek ýa-da goldamak üçin niýetlenen däldir.

Üçünji tarapyň mazmuny

socialinnovationca.org web saýty üçünji tarap goşundy mazmuny ulanyp biler. Mazmun üçünji tarap üpjün edijisinden ýerleşdirilende, mazmunyň çeşmesini bellik edýäris. Içerki wideolar açylan wagtynda cookies faýllary düzüp biler. Has giňişleýin maglumat üçin cookies faýllar bilen baglanyşykly syýasatymyza serediň.

Elýeterlilik

Biziň saýtymyz, socialinnovationca.org- da maglumat gözleýän ähli adamlara girişi üpjün etmegi maksat edinýär. Saýt, maýyplar tarapyndan mazmuny ulanmak we okamak üçin mümkinçilikler döredýär. Goşmaça tehnologiýany ulanýan bolsaňyz (meselem, ekran okaýjy ulgam, Braýl boýunça okaýjy programma we ş.m.) we bu sahypada maglumat almakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, mesele we girjek bolýan sahypaňyzyň URL-salgyňyzy (web salgysy) barada bize habar bermegiňizi haýyş edýäris. habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris. Siz bilen habarlaşyp, size zerur maglumatlary bermek üçin elimizden gelenini ederis.

Dürli faýl formatlarynda resminamalara giriş

socialinnovationca.org sahypasyndaky käbir resminamalar Portable Document Format (PDF) görnüşinde, şonuň üçin internete girmek üçin ulanýan kompýuteriň, brauzeriň ýa-da operasiýa ulgamynyň görnüşine garamazdan neşirleri asyl görnüşinde görüp bilersiňiz. PDF resminamalaryny görmek, nawigasiýa etmek we çap etmek üçin ilki bilen mugt “Acrobat Reader” programma üpjünçiligini göçürip almaly (iň gowusy iň soňky wersiýasyny ýüklemek). Näsazlyklary düzetmek boýunça maslahatlar üçin Adobe Reader goldaw sahypasyna girmegiňizi haýyş edýäris. Ekran okaýjysyny ulanýan bolsaňyz, goşmaça tehnologiýalar bilen PDF resminamalaryna girmek üçin ulanyjy gollanmasy bolan Adobe Reader ýörite mümkinçilikler sahypasyna girip bilersiňiz.

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!