Open menu Close menu

SICA üstünlik hekaýalary

Gazagystanda maýyplar üçin hünär okuwy

SICA -nyň institusional ösüş hünärmenleri Zahira Begaliýewa we onuň toparyna guramanyň wezipesini täzeden kesgitlemäge kömek etdi, bu bolsa täze hyzmatdaşlygyň döremegine we donorlary çekmäge goşant goşdy.

Zahira Begaliýewa uzak wagtdan bäri Gazagystanda maýyplaryň hukuklaryny öňe sürýär we ITeachMe başarnyklaryny ösdürmek merkezi arkaly iş tapmakda olara kömek edýär. Özüniň muskul-skelet keseli bilen ýaşaýarka, elýeterliligiň we goşulmagyň möhümdigini özünden bilýär. “Maýyp adamyň durmuşy hemişe päsgelçilikler bilen utgaşýar. Elmydama islän ýerimize baryp bilmeris, hemişe islän ýerimizde işläp bilmeris, sebäbi hemme ýerde rampalar ýa-da degişli infrastruktura ýok "- Zahira diýýär.

Zahiranyň ogly Dauren, IT pudagynda okaýar, ony maýyplar üçin iň täze onlaýn okuw kurslaryny açmaga ruhlandyrdy. "Bizde internet bar" -diýip, Dauren ejesine aýtdy. "Bu çäksiz mümkinçiliklerden ybarat bolýan platforma."

Şeýle-de bolsa, internetiň ähli mümkinçiliklerine garamazdan, ilki bilen Zahiranyň maksatly diňleýjilerine ýetmegi kyn boldy. Şol sebäpden, kömek üçin USAID-iň Merkezi Aziýadaky Sosial innowasiýa (Social Innovation in Central Asia – SICA) maksatnamasy tarapyndan maliýeleşdirilýän Institusional Ösüş Maksatnamasyna (Institutional Development Program) ýüzlendi.

Başlangyç derejede Institusional Ösüş Maksatnamasynyň hünärmenleri Zahira we onuň toparyna hyzmatdaşlygy gurmak we täze donorlary çekmek üçin ITeachMe missiýasyny täzeden kesgitlemäge kömek etdi.

“Missiýamyzy üýtgedenimizden soňra oňyn üýtgeşmeler bolup başlady. Dürli ugurlardan adamlar biziň bilen habarlaşyp, hyzmatdaşlygy teklip edip başladylar "- Zahira aýdyp berdi.

ITeachMe arkaly Zahira, maýyplara iş bazarynda has bäsdeşlikli we maddy taýdan garaşsyz bolmaga kömek etmek üçin hünär derejesini ýokarlandyrýar. Esasanam, merkezi maýyp ýaş Gazagystanlylara IT ulgamyny öwrenmäge we geljekdäki hünärleri özleşdirmäge kömek edýär. USAID-iň takmynan iki ýyldan bäri etýän goldawy bilen ITeachMe uçurymlarynyň 87% -i iş tapyp ýa-da telekeçi bolup bildi.

SICA maksatnamasy Zahira üçin durmuşdaky esasy gymmatlyklaryndan birini: öz-özüňi öwrenmek üçin mümkinçilik döretdi. “Bilimleriň diňe 20% -i bizden alýarsyňyz; galanlary öz-özüňi terbiýelemegiň netijesidir "-diýip, Zahira ITeachMe gatnaşyjylary bilen söhbetdeşlikde köplenç belleýär. Onuň sözlerine görä, institusional ösüş maksatnamasynyň liderlige we aýratyn güýçleri ösdürmäge berýän ünsi, işgärleri we okuwçylary üçin has güýçli lider bolmaga mümkinçilik berdi.

Zahira ITeachMe-iň missiýasyny we aragatnaşygyny kämilleşdirenden soň, SICA -nyň çeşmeleri oňa guramanyň missiýasyny Gazagystanyň hemme ýerinde 700-den gowrak maýyp adamlar bilen habarlaşmaga kömek etdi. Gatnaşanlaryň biri Ulpan Sapagyň belleýşi ýaly, ITeachMe-de gazanan başarnyklary sebäpli öz ýerini tapandygyna we öz işini açandygyna buýsanýar.

“2020-nji ýylda gazna barada Telegram arkaly öwrendim. Munuň üýtgeşik bir pursatdygyna düşündim we ony sypdyrmak islemedim. Maksatnama ýazylanymdan soň, okuwdan geçdim, soň maňa iş teklip edildi. Indi meniň doglan obamda öz çaphanam bar, bu meni gaty begendirýär "-diýdi Sapak.

“Biziň kurslarymyz adam hünär okuwy barada esasy bilim alyp, soňra bolsa ýöriteleşip, özbaşdak okamagyny dowam etdirip biljek derejede düzülendir. Şeýle hem, okuwyň ähli ugurlarynda goşuluşmaga çalyşýarys. Şeýlelik bilen, biz Gazagystanda kurslaryny alamat diline terjime edýän az sanly guramalaryň biri bolýarys "- diýdi Zahira.

Häzirki wagtda ITeachMe kurslary maýyplara surat, mobilografiýa (telefonda surata düşürmegiň bir görnüşi), ylym, tehnologiýa, inženerçilik we matematika (STEM) dersleri we mouşn-programmirlemäniň esaslary ýaly 12 ugurda başarnyklary öwrenmäge mümkinçilik berýär. Bu kurs üç aýlyk okuwdan we bäş günlük karýera lagerinden ybarat. Okuw gutarandan soň, gatnaşyjylar okuw işlerini potensial iş berijilere hödürleýärler, bu bolsa öňdebaryjy dalaşgärlere iş teklibini almaga mümkinçilik berýär.

ITeachMe Participants

Zahira, taslamasynyň oňyn üýtgemeginiň raýat jemgyýeti guramalaryny maliýe başarjaňlygy we benefisiarlaryň zerurlyklaryna gyssagly jogap bermek ýaly umumy maksatlara ýetmek üçin birleşdirýän SICA institusional ösüş maksatnamasynyň kömegi bilen bolandygyny belläp geçýär. ITeachMe başarnyklary ösdürmek merkezi diňe bir maýyplar üçin peýdaly okuw meýilnamasyna öwrülmedi. Eýsem ol gatnaşyjylaryň arasynda jemgyýetçilik duýgusyny ösdürmäge kömek edýär we wagyz-nesihat platformasy bolup hyzmat edýär.

SICA hünärmenleri ITeachMe-ni öz işinden daşa çykmagy we Gazagystanda goşuluşmak kanunçylygyň işlenip düzülmegine gatnaşmaga çagyrdy. Şeýlelik bilen, ýaňy-ýakynda kanun çykaryjy başlangyçlar barada söhbetdeşlik geçirilende, ITeachMe "maýyplar üçin uzak aralykdan okuwy" goldaýan maddanyň goşulmagyny goldady. Bu kanunçylyk, hereket we kynçylykly ýa-da immunitet ulgamy gowşak adamlar bilen birlikde bilim we hünär taýdan ösüş mümkinçiliklerini hemmeler üçin has elýeterli edip biler.

Häzirki wagtda Gazagystanyň dürli künjeklerinden müňden gowrak adam ITeachMe kurslaryna gatnaşmaga gyzyklanýandygy sebäpli, Zahira gaznany giňeltmek meýilnamalary barada oýlanýar. Geljek ýyl gaznanyň strategiýasyny täzelemegi, Atyrauda şahamça açmagy we merkeziň uçurymlaryna yzygiderli goldaw bermegi meýilleşdirýär.

Zahira: "Biz maýyplar üçin oňyn görelde görkezmek we hemmeler üçin deň mümkinçilik döretmek üçin işleýäris" -diýdi. "Bu dünýäde her bir adamyň öz kuwwatlaryny durmuşa geçirmäge mümkinçiligi bolmaly". Zahira höwesi, bilimi we guramany ösdürmek üçin aýdyň maksatlary arkaly arzuwlary hakykata öwürýär.

Gazagystanda Sanly Gurallaryň kömegi bilen Gynamalara Garşy Göreş
Learn more Learn more
Özbek jemgyýetçilik gurama Maýyp zenanlar üçin täzelenen merkezini açýar
Learn more Learn more

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!