Open menu Close menu
Merkezi Aziýada jemgyýetçilik innowasiýalary
Merkezi Aziýada işjeň we düşünjeli raýat jemgyýetiniň ösüşi

Ýewraziýa gaznasy, ähli adamlaryň öz mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge we jemgyýetlerini üýtgetmäge mümkinçiligi bolan dünýäniň bir bölegi bolmaga çalyşýar

Esasy işimiz

Youth page
Ýaşlar liderligi
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Research and Policy Advocacy page
Amaly gözleg we wagyz
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Collaboration and Innovation page
Institusional ösüş we durnuklylyk
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Non-Governmental Organizations page
Hyzmatdaşlyk we innowasiýalar
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
SICA Grants SICA Grants

Üstünlik hekaýalary

Vladislav at EcoCashBack premisesFarrukh Umarov at a conferenceDebate.kz project team posing for a photoExpanding Youth Employment
Yzyna eltip ber we gazan, ýa-da obanyň ýaşaýjylaryny zibiliň gaýtadan işletmegine nädip öwrenişdirmeli.
Köp adamlar yssy möwsümiň başlanmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar, gowy howa wada berýän hemme zada garaşýarlar, ýöne Wladislaw däl. Aslynda Wladislaw şäher zibilhanasynyň golaýynda ýaşaýar we edil yssy möwsümde, yssy günüň aşagynda hapalar dargaýan wagty, Wladislaw we onuň goňşulary köçede duran yslara çydap bilmeýärler, görnüşi ýaly, o ysy hiç hili kesip bolmaýan ýaly. "Muňa meňzeş şertlerde ýaşamak gaty kyn" -diýýär. "Belli bir wagt, adam hereket etmelidgini we bir zady üýtgetmelidigini düşünýär."
Ýaş aktiwist Täjigistanda täze IT zehinlerini döredýär
Täjigistandan bolan Farruh Umarow Oksford uniwersitetiniň uçurymy we «Ilmhona Skills Acceleration Center» merkeziniň esaslandyryjysy. Ol Täjigistanyň demirgazygyndaky kiçijik şäher Istarawşanda zähmet migrantlary maşgalasynda eneden bolsy. Farruhyň kakasy, ýüzlerçe müň täjikler ýaly, oglan bary-ýogy 10 ýaşyndaka Russiýa göçüpdi.
Debate.kz gazak dilli ýaşlar üçin täze mümkinçilikler açýar
Žandos Meýirmanow Gazagystanyň merkezindäki senagat şäheri bolan Karagandadan gelýär. Žandos çagalygynda bir gazak dili mekdebinde okaýardy we öýde gazak dilinde gürleýärdi. Uniwersitetde aragatnaşyk, jedel we meseläni çözmek endiklerini ösdürmek üçin çekişme klubyna girdi. Emma asyl mesele – uniwersitet jedelleriniň diňe rus dilinde geçirilmegi boldy.
Gazagystanda maýyplar üçin hünär okuwy
SICA -nyň institusional ösüş hünärmenleri Zahira Begaliýewa we onuň toparyna guramanyň wezipesini täzeden kesgitlemäge kömek etdi, bu bolsa täze hyzmatdaşlygyň döremegine we donorlary çekmäge goşant goşdy.
“Geljekdäki perspektiwaly hünärler” taslamasy Gazagystanda ýaşlaryň arasynda işsizlik meselesini çözýär.
Samal Rahatowa uniwersitetde SMM (Social Media Management) okady, ýöne okuwy gutarandan soň, onuň üçin hünäri boýunça iş tapmak kyn boldy. Şol sebäpden, ol başga wezipelerde işlemäge mejbur boldy, ýöne ony “gyzyklanýan” pudagynda özüni kanagatlandyrmaýardygyny duýýardy. Netijede ol işinden çykdy we işsiz galdy, emma soňra “Merkezi Aziýada Sosial innowasiýalar” (SICA) maksatnamasy we USAID tarapyndan hemaýatkärlik edilýän “Geljekdäki perspektiwaly hünärler” taslamasyny tapdy.

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!