Open menu Close menu

SICA üstünlik hekaýalary

“Geljekdäki perspektiwaly hünärler” taslamasy Gazagystanda ýaşlaryň arasynda işsizlik meselesini çözýär.

Samal Rahatowa uniwersitetde SMM (Social Media Management) okady, ýöne okuwy gutarandan soň, onuň üçin hünäri boýunça iş tapmak kyn boldy. Şol sebäpden, ol başga wezipelerde işlemäge mejbur boldy, ýöne ony “gyzyklanýan” pudagynda özüni kanagatlandyrmaýardygyny duýýardy. Netijede ol işinden çykdy we işsiz galdy, emma soňra “Merkezi Aziýada Sosial innowasiýalar” (SICA) maksatnamasy we USAID tarapyndan hemaýatkärlik edilýän “Geljekdäki perspektiwaly hünärler” taslamasyny tapdy.

Expanding Youth Employment

“Başlangyçlaryň goldawy”, Gazagystanyň Gyzylorda şäherinde ýerleşýän raýat jemgyýeti guramasy bolup, “Geljekdäki perspektiwaly hünärler” taslamasyny durmuşa geçirdi. Taslamanyň maksady Gazagystanyň ýaşlarynyň arasynda işsizlik meselesini çözmäge goşant goşmak. 2020-nji ýyldan bäri Gazagystanda işsizlik derejesi ep-esli galdy. Samalyň belläp geçişi ýaly, uniwersitetiň uçurymlarynyň köpüsi uzak wagt bäri iş gözleýärler we iş ýerleriň ýetmezçiligi sebäpli köplenç hünärlerine degişli bolmaýan işde işlemäge mejbur bolýarlar. Şeýlelik bilen, statistika görä, iş gözlemek üçin Kyzylorda iş merkezine ýüz tutan 18406 adamdan diňe 8,441 adam resmi iş tapyp bilipdir.

“Başlangyçlaryň goldawy” topary bu meseläni çözmek kararyna geldi. SICA-nyň Innovative Solutions Grant grantynyň üsti bilen, gurama COVID-19 pandemiýasyndan soňra uly talap bildirilýän esasy sanly başarnyklarda ýöriteleşdirilen okuw we hünär derejäni ýokarlandyrmak üçin kurslar döretdi. Şeýlelik bilen, bu başlangyç sosial media dolandyryşy (SMM), telefon bilen surata düşürmek, grafiki dizaýn we başga ugurlar boýunça kurslary hödürleýär.

Samal SMM kursyna ýazylanlaryň ilkinjileriň biri bolup, onlaýn platformalary ulanyp pul gazanmagyň strategiýalaryny öwrendi. Okuwyň ahyrynda Samal takmynan 300 000 teňňe gazanyp bildi.

Ilkinji netijeden ylham alan Samal, sosial media dolandyryjysy hökmünde ýerli telekeçilerden şertnamalar alyp başlady. Indi ol diňe bir kiçi we mikro kärhanalar bilen däl, eýsem iri oba hojalygy kompaniýasy “Assol” çäklendirilen jogapkärçilik hyzmatdaşlygy bilen hem işleýär we bu ýerde uly ähmiýetli marketing çärelerini geçirýär.

SICA “Innovative Solutions Grant” granty “Başlangyçlara goldaw” guramasyna, ýerli we sebitdäki zähmet bazaryna has gowy düşünmäne gatnaşyjylar üçin giňişleýin okuwlary geçirmäge kömek etdi. Samal ýeke-täk üstünlikli gatnaşyjy däldi. SMM, mobilografiýa we grafika dizaýny boýunça kurslarda okaýan talyplaryň elli göteriminden gowragy iş tapyp ýa-da özbaşdak telekeçi bolup bildi.

Mundan başga-da, grant hünärleri mugt üýtgetmek we şeýlelik bilen hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin maliýe päsgelçiliklerini aýyrmak üçin kurslary guramaga mümkinçilik berdi. Samal: "Bu taslama ýaşlary dogry ýola gönükdirýär we gyzykly we geljegi uly ugurlarda pul gazanyp boljakdygyny görkezýär" –diýdi.

Unemployment trends illustrative photo

Kurslary gutarandan soň, Samal onlaýn satuwlara ünsi jemläp, özbaşdak onlaýn SMM kurslaryny açdy.

“Häzirki wagtda meniň girdejim aýda 500 000 teňňe, meniň hasaplamalaryma görä tiz wagtdan iki esse köpelmeli. Bu pullaryň bir bölegini haýyr-sahawata bagyşlamagy meýilleşdirýärin – men mugt okamaga mümkinçilik aldym we indi bolsa meniň ýaly başga talyplara kömek etmek isleýärin.

“Başlangyçlaryň goldawy” taslamasy işsizlik ulgamynda yzygiderli üýtgeşmeleri döretmäge gönükdirilendir. SICA maksatnamasyndan alnan bilimlerden peýdalanyp, topar Gazagystanyň Zähmet we Durmuş Goragy Ministrligi bilen hyzmatdaşlykda Elektron Zähmet Bazaryny ösdürmäge başlady. Bu gysga möhletli maksatnama, iş gözleýänler üçin mugt kurslary we gurallary döretmek üçin 2021-nji ýylyň ortalarynda başlandy. Portal işsizlere täze mümkinçilikleri tapmaga we zerur hünär başarnyklaryny ýokarlandyrmaga kömek etmekde möhüm netijeleri gazandy.

Gazagystanda Sanly Gurallaryň kömegi bilen Gynamalara Garşy Göreş
Learn more Learn more
Özbek jemgyýetçilik gurama Maýyp zenanlar üçin täzelenen merkezini açýar
Learn more Learn more

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!