Open menu Close menu

Gözleg grantlary

Policy Research Grants

Gözleg grantlary – analitiki merkezlerine, gözleg guramalaryna we garaşsyz gözlegçilere hökümet maksatnamalarynyň we syýasatlarynyň garaşsyz derňewini ýygnamaga, umumylaşdyrmaga we ýaýratmaga kömek edýän grantlar. Olar milli, sebitleýin ýa-da şäher häkimliklerinde bar bolan çemeleşmelerdäki kemçilikleri ýüze çykarýarlar we olary ýok etmek üçin teklipleri taýýarlamaga kömek edýärler. Analitiki merkezleri, gözleg guramalary we Merkezi Aziýadan gelen garaşsyz gözlegçiler 10 000 ABŞ dollara çenli maliýeleşdirme alyp bilerler.

Policy Research Grants page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!